Zahlavi

Výběrová řízení

14. 02. 2024
Akademie věd České republiky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pro Matematický ústav AV ČR, v. v. i.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace v oboru matematika,
 • významná vědecká činnost v oboru matematika s mezinárodním ohlasem,
 • organizační schopnosti a manažerské zkušenosti,
 • aktivní znalost anglického jazyka, základní znalost českého jazyka, další jazykové znalosti výhodou,
 • splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (nevztahuje se na uchazeče, který není státním občanem České republiky),
 • morální bezúhonnost,
 • bezúhonnost podle § 17 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,
 • svéprávnost1).

Ředitel pracoviště nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§ 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.).

Předpokládané funkční období: od 1. 5. 2024 do 30. 4. 2029.

Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně v českém nebo v anglickém jazyce.

K přihlášce přiložte:

 • strukturovaný životopis,
 • doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a dosažené vědecké kvalifikaci
 • přehled dosavadní praxe,
 • seznam hlavních vědeckých prací a dalších publikací,
 • koncepci řízení pracoviště a směřování jeho činnosti, včetně budoucího rozvoje pracoviště,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce1),
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti podle § 17 odst. 4 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb.1)

Splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., doloží vybraný uchazeč k rukám předsedy AV ČR nejpozději ke dni jmenování do funkce ředitele pracoviště.

Posuzovány budou přihlášky doručené ve lhůtě do 18. 3. 2024 do 15.00 hodin.

Možné způsoby doručení přihlášek:

 • v elektronické podobě prostřednictvím:
 • v listinné podobě na adresu: Akademie věd České republiky, k rukám ředitele KAV, Národní 3, 110 00 Praha 1.

Pro případ doručení přihlášky na e-mailovou adresu se stanoví povinnost podpisu uznávaným elektronickým podpisem (viz zákon č. 297/2017 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů). Přehled datových formátů dokumentů přijímaných v digitální podobě: viz https://kav.cas.cz/podatelna.

Zprávu nebo obálku označte nápisem Výběrové řízení (Matematický ústav AV ČR).

 


Uzávěrka přihlášek: 18. 03. 2024

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.